ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓް ކޮށްދިނުމާ ބެހޭ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ލެބޯޓަރީ އިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓު ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް އަގު ނެގޭނޭ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިއެޖެންސީގެ ނަންބަރު 3312018 ގެ ފޯނަށް ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވޭނޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ކިޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން ނެގޭ ފައިސާގެ އަދަދު

6 (ހައެއް) ޕެރަމީޓާރސް ނަމަ

-/300 (ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ)

7 ( ހަތެއް) ޕެރަމީޓާރސް ނަމަ

-/350 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)

ޑްރަގް އެނަލައިޒަރ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ޓެސްޓު ކުރައްވާނަމަ ނެގޭ ފައިސާގެ އަދަދު

1 (އެކެއް) ޕެރަމީޓާރ އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާނަމަ

-/85 ( އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ)

2 (ދޭއް) ޕެރަމީޓާރ އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާނަމަ

-/170 (ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ)

3 (ތިނެއް) ޕެރަމީޓާރ އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާނަމަ

-/255 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ)

4 (ހަތަރެއް) ޕެރަމީޓާރ އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާނަމަ

-/340 (ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ)

5 (ފަހެއް) ޕެރަމީޓާރ އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާނަމަ

-/425 (ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ)

6 (ހައެއް) ޕެރަމީޓާރ އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާނަމަ

-/510 (ފަސްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ)

7 (ހަތެއް) ޕެރަމީޓާރ އަށް ޓެސްޓު ކުރައްވާނަމަ

-/595 (ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ)

17 މުޙައްރަމް 1435          

21 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ