ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު:200-VTR/IU/2017/08 އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

                             11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439

                             29  ނޮވެމްބަރ   2017

29 ނޮވެންބަރު 2017
ހޯދާ