ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންހެން ފުޓްސަލް ގައުމީ ޓީމްގެ ހެޑް ކޯޗަކާއި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއް ހޯދުމަށް އެދި

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     ނަންބަރު:FAM/IUL/2017/018

އިއުލާން

               ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްސަލް ގައުމީ ޓީމަށް ހެޑް ކޯޗަކާއި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

       ވީމާ، މިކަމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ، ސީ.ވީ އާއިއެކު އަދި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ 28 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

              13 އޮގަސްޓް 2017

13 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ