ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީ ދަނޑުގެ ސިޑި ބަރިތަށް މަރާމާތް ކުރުމަށް.

a

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                                                                                                                                                                                                ނަންބަރު:FAM/IUL/2017/014

އިއުލާން

             ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅިބަލާ މީހުން ތިބޭ ސިޑި ބަރިތަށް މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ރަސްމީ ދަނޑަށް (ބަނަފްސާމަގު ވީ.އައި.ޕީ ގޭޓް) ހާޟިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ޕްރޮޕޯސަލްއާއި ކޯޓޭޝަން 01 އޮގަސްޓް 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:30ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަންއަށް ފޮނުވައި ދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

            

             23 ޖުލައި 2017   

24 ޖުލައި 2017
ހޯދާ