ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލު ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

`

 

ނަންބަރު: (IUL)TAH-A/INDIV/2017/01

 

ތ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް

 ތ. ވޭމަންޑޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

އިޢުލާން

 

ތ. އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލު ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

        ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލު ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

         ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 މެއި 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 13:00 އަށް ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 22 މެއި 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11.00 އަށް ތ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

        މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ގެންނަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު  ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

         08 ޝައުބާން 1435ހ

         04  މެއި  2017މ.

 

 

 

ސޮއި:

ނަން: އަހުމަދު ޒަކީ

މަޤާމް: ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ

 

 

Email:thaahospital@hotmail.com, Phone:6780057, Fax:6780582,

04 މޭ 2017
ހޯދާ