ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

އިޢުލާން

މި ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކޮށް ބާވެފައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 2016 އޮގަސްޓު 22 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި ނީލަމުގައި ނަންގަވާ ތަކެތި ގެންދެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަން ނިމޭތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަރަޙައްދުން ނުގެންދަވާ ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

09 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ