ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އިޢުލާން

ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން:

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ރަށުން ބޭރުގެ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ފަރުނީޗަރާއެކު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ، މިފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޖޫން 01 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް މިހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި 2016 ޖޫން 08 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް މިހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހާޒިރުވާނަމަ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ސިޓީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއެކު ފޮނުއްވެވުން އެދެމެވެ.    

19 މޭ 2016
ހޯދާ