އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއާބެހޭ

އިޢުލާން

01 ރަމަޟާން 1437 ން 7 ޝައްވާލު 1437 ގެ ނިޔަލަށް (06 ޖޫން 2016 ން 12 ޖުލައި 2016 ގެ ނިޔަލަށް) މި އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 09:30 ން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ކަމުގައި އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

އޮފީސް: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ
މަޖީދީމަގު
ފޯން:  3010990
ފެކްސް: 3010959

12 ޝަޢުބާން 1436

19 މޭ 2016
ހޯދާ