މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
'އަކްރިސް' ލާންޗްގެ ސަތަރި ހަދައިދިނުމަށް

ގަލްފު ކްރާފްޓް ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 36 ފޫޓު '' އަކްރިސް '' ލާންޗުގެ ސަތަރި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސަތަރި ހަދައިދެއްވޭނެ ކޯޓޭޝަނެއް އަދި ސަތަރި ހައްދަވައިދެއްވޭނެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް 31 ޑިސެންބަރު 2015 ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

މި ސަތަރި ހެދުމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މި ކައުންސިލްގެ 6580027 އާ ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

22 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ