ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޯޑެއް ހަރުކޮށް އެއަރކޮންޑިޝަން ކުރުމާއި، އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސާވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ އޮފީސް އަދި ސްޓާފްރޫމުގައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޯޑެއް ހަރުކޮށް، އެއަރކޮންޑިޝަން ކުރުމާއި މިހާރު ސްކޫލުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS-205/IUL/2015/32ފ(15 ސެޕްޓެންބަރު 2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިނުވާތީ މި އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

މި ސްކޫލުގެ އޮފީސް އަދި ސްޓާފްރޫމުގައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޯޑެއް ހަރުކޮށް، އެއަރކޮންޑިޝަން ކުރުމާއި މިހާރު ސްކޫލުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

5 މުޙައްރަމް 1437

18 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ