އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޅެއް ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގައި ވަޅެއް ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: AS-B/IU/2015/45ފ(05 މޭ 2015) އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 ޖޫން 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 09 ޖޫން 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

15 ޝަޢުބާން 1436

02 ޖޫން 2015
ހޯދާ