އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް އަދި ޑަބްލިޔު ބްލޮކް ވޯކްވޭތަކުގައި ތަޅުން އެޅުން

މި ސްކޫލުގެ ޑަބްލިޔު އަދި އެސް ބްލޮކް ވޯކްވޭތަކުގައި ތަޅުން އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު AS-B/IU/2015/41 އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި 3 ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 މޭ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 މޭ 2015 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

02 ޝަޢުބާން 1436

20 މޭ 2015
ހޯދާ