މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޮންޑިޝަން ބަހައްޓައިދިނުމާއި އެއަރކޮންޑިޝަން ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

މިކޯޓުގައި އެއަރކޮންޑިޝަން ބަހައްޓައިދިނުމާއި އެއަރކޮންޑިޝަން ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

މިކޯޓުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި 05 އެއަރކޮންޑިޝަން ޔުނިޓް ހަރުކޮށްދިނުމާއި 01 އެއަރކޮންޑިޝަން ޔުނިޓް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 މޭ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 28 މޭ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިކޯޓުގެ 6640142 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 ރަޖަބު 1436

10 މޭ 2015
ހޯދާ