އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެޕްޓޮޕާއި ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަތުމަށް

ލެޕްޓޮޕާއި ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަތުމަށް

މި ސްކޫލަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • 08 ލެޕްޓޮޕް
  • 08 ޕްރޮޖެކްޓަރ

ވީމާ, މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 މޭ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 މޭ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

16 ރަޖަބު 1436

05 މޭ 2015
ހޯދާ