އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
100 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި ގަންނަން

100 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު AS-B/IU/2015/35 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އެފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 އެޕްރީލް 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 އެޕްރީލް 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

02 ރަޖަބު 1436

21 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ