އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
100 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

100  ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލް ހޯލްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވައިލެޓް ކުލައިގެ 100 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަތްގަނޑުނުލާ) ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 އެޕްރީލް 2015 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 އެޕްރީލް 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

16 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1436

05 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ