އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެއިންޓެނަންސް ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ކުރުން

މި ސްކޫލުގެ މެއިންޓެނަންސް ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު:AS-B/IU/2015/28 އިޢުލާނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ ބިޑުތައް ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 އެޕްރީލް 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

01 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ