އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަރަންޓް އަދި މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ކުރުން

ކަރަންޓް އަދި މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ކުރުން

މި ސްކޫލުގެ މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  • ކަރަންޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް
  • މެއިންޓެނަންސް ކަންތައްތައް

ވީމާ، މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 މާރިޗު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 22 މާރިޗު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

12 މާރިޗު 2015
ހޯދާ