އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތެއް ސާރވޭ ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު AS-B/IU/2015/23 އިޢުލާނަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި ސްކޫލުގެ ޑަބްލިޔު ބްލޮކް ޢިމާރާތް 1 އަހަރު ދުވަހަށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 މާރިޗު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 މާރިޗު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

26 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ