މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "އާ ހަނދުވަރީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (AA HANDHUVAREE INVESTMENT PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0394/2009 ގެ ނަން 08 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އިވްނިންގ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (EVENING INVESTMENT PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

19 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436       

08 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ