މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2,335 އޮފީސް ބޫޓު ގަތުމަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  1. މިސަރވިސްގެ ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް، އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެންނެވިފައިވާ ސައިޒްތަކުން، ޖުމްލަ 2,335 އޮފީސް ބޫޓު ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެއްޗަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. ބީލަންތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 12 ޖަނަވަރީ 2015 އިން ފެށިގެން 2015 ޖަނަވަރީ 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެެއްގެ 10:00 އިން 11:00 އަށް މި ސަރވިސްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް (އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ، އަމީނީމަގު) ގައެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/400ރ (ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަންފޮތް، ސޮފްޓް ކޮޕީ ފޯމެޓެއްގައި މިސަރވިސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  3. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2015 ޖަނަވަރީ 18 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި، އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައެވެ. އަދި ބީލަންފޮތްތައް ބައްލަވައިގެންފައި ވީނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް މީޓިންގއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2015 ޖަނަވަރީ 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން މިސަރވިސްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް procurement@police.gov.mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 11 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިސަރވިސްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
  4. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ % 15 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.

#

UNIT

Description

size

QTY

1

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.6

100

2

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.6.5

100

3

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.7

200

4

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.7.5

350

5

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.8

400

6

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.8.5

400

7

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.9

120

8

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.9.5

150

9

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.10

150

10

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.10.5

20

11

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.11

20

12

PAIR

Men’s office shoes (shine)

No.12

20

13

PAIR

Ladies office shoes (shine)

No.4

30

14

PAIR

Ladies office shoes (shine)

No.5

75

15

PAIR

Ladies office shoes (shine)

No.6

75

16

PAIR

Ladies office shoes (shine)

No.7

75

17

PAIR

Ladies office shoes (shine)

No.8

50

12 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ