މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުން

މިސަރވިސްގެ ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް، 2335 އޮފީސް ބޫޓު ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ މިސަރވިސްގެ 171-H3(PU)/IUL/2015/04 ނަންބަރުގެ އިޢުލާނުގައި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާތިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

11 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ