އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކިޔު ބޯޑު ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރަން

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ވިލިނގިލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކިޔު ބޯޑު ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކަށް މި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚު (ދުވަސް)

ތަފުސީލު

ލެކްޗަރ ހޯލް

11:00

26 ނޮވެންބަރު 2014 (ބުދަަ) 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ލެކްޗަރ ހޯލް 

11:00 

01 ޑިސެންބަރު 2014 (ހޯމަ)

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

27 މުޙައްރަމް 1436

20 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ