މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި މިކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާނޭ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

މިކުންފުންޏާ ގުޅިގެން އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި މިކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާނޭ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 19 ނޮވެންބަރު 2014 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ