ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މ. މަޑުއްވަރީ އިންޖީނުގެ މިހާރުހުރިތަން ނޫން އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މިކުންފުނީގެ މ. މަޑުއްވަރީ އިންޖީނުގެ (މަޑުއްވަރީ ބްރާންޗް) މިހާރުހުރި ތަން ނޫން އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކުންފުނިން ދޭ ކުރެހުމާއި، ބީއޯކިޔު އާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި، އެމަސައްކަތް އެރަށުގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މިމަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނީ ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓްގައި ކަމުގައިވާތީ، އަދި މި ޑޮކިޔުމަންޓަކީ ވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

  • ބީޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަގު: -/1000ރ. (ނޮންރީފަންޑަބަލް)
  • ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ވިއްކާ މުއްދަތު: 05 ނޮވެންބަރު 2014 ން 13 ނޮވެންބަރު 2014 ގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 08:30 އިން 15:30 އަށް.
  • ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ތަން: 07 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް.
  • ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ހަމަ އެތާރީޚުގައި ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓުގެ ޕީ.ޑީ.އެފް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • މި ބިޑްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 16 ނޮވެންބަރު 2014ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައެވެ.
  • އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން: 20 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށެވެ. މިގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

10 މުޙައްރަމް 1436

03 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ