ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން


މި އޮފީހުގެ އިރުމަތީ ގޭޓު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި، އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މިއޮފީހުގެ އިރުމަތީކޮޅު ގޭޓު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު IUL)1-FA(B)/1/2014/58)ފ(4 ސެޕްޓެންބަރު 2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކުރަމެވެ.

6 މުޙައްރަމް 1436

30 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ