ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯ ގެ އެކި ސެކްޝެންތަކުން ނެގިފައިހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯ ގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައިހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 01 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފްކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 02 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފްކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަން ވާނެއެވެ.
24 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ