މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާމިގިލީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ކޯޓުތަކުގެ ފެންސް މަރާމާތުކޮށް، ކޯޓުތަކުގައި ލައިޓް ޖަހައި އަދި ޓްރެކްގައި ގައުފޮޅު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި މިނިސްޓްރީއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މާމިގިލީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ކޯޓުތަކުގެ ފެންސް މަރާމާތުކޮށް، ކޯޓުތަކުގައި ލައިޓް ޖަހައި އަދި ޓްރެކްގައި ގައުފޮޅު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ބުރާސްފަތި

25 ސެޕްޓެންބަރު 2014

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ބުދަ

01 އޮކްޓޫބަރު 2014

14:00

26 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

21 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ