ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަދަން ގެނެސް ނުގެންގޮސް ހުރި ޓޫލްސް

ހަދަން ގެނެސް ނުގެންގޮސް ހުރި ޓޫލްސް

ތިރީގައިމިވާ ލިސްޓަކީ ޖޫން 2010 އިން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 2014 ގެ ނިޔަލަށް ކަސްޓަމަރުން އެސްޓީއޯ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ހަދަން ގެނެސް، އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިނުވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓެވެ.

ވީމާ، މިލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި އޭގެ ވެރިފަރާތުން 15 އޮކްޓޫބަރު 2014ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެސްޓީއޯ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ދުރުވެ ޙަވާލުވެލެއްވުން އެދެމެވެ. މިތާރީޚުގެ ފަހުން ނުގެންދަވާ ހުންނަ ތަކެތި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ނައްތައިލެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެލެއްވުމަށް ދުރުވާއިރު އެސްޓީއޯ ސަރވިސް ސެންޓަރއިން ދޫކޮށްފައިވާ ސަރވިސް މެމޯ / ސްލިޕްކޮޅު ގެންނެވުން އެދެމެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3012494 ނުވަތަ 3012495 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

MEMO NUM
MODEL
DESCRIPTION
SPARE USED
RECIVED
CUSTOMER NAME
CONTACT NUMBER
STATUS
5700000218
CP-RS55
PROJECTORS
 
1-Jun-10
MOHAMED JAAIZ
7899644
DWR
5700000267
CRT TV
CRT TV
 
5-Jun-10
ANWAR SADHAT
7932057
DWR
5700000489
 
DVD RECORDER
 
22-Jun-10
IBRAHIM
7945510
DWR
5700000720
20TA/1600
LCD TV
 
10-Jul-10
IBRAHIM SHIYAM
7902660
DWR
5700001000
HTS3357
MINI THEATER SYS
 
5-Aug-10
NAJEEB
7901147
DWR
5700001075
21PT2325
CTR TV
 
15-Aug-10
AHMED FAHEEM
7788142
DWR
5700001281
MCD109
MINI THEATER SYS
 
2-Sep-10
MOHAMED SHINAN
7713802
DWR
5700001314
HTS3300
MINI THEATER SYS
 
6-Sep-10
ABDULLA ZUHUREE
7600339
DWR
5700001706
HTD-K210
HOME TEATER SYS
10001856
12-Oct-10
AHMED
7882164
COMPLETED
5700002004
37LD2800
LCD TV
 
2-Nov-10
AMINATH SOFOORA
7774897
DWR
5700002112
32LD9000TA2A
LCD TV
 
14-Nov-10
ABDULLA SHAFEE
7781113
DWR
5700002123
DVP3550K/98
DVD PLAYER
 
18-Nov-10
MUNADHIS
7784935
DWR
5700002163
MCD179
MINI HIFI SYS
 
22-Nov-10
MEERU COMPANY
7912227
NO STATUS
5700002163
MCD137
MINI HIFI SYS
 
22-Nov-10
MEERU COMPANY
7912227
NO STATUS
5700002163
MCD137
MINI HIFI SYS
 
22-Nov-10
MEERU COMPANY
7912227
NO STATUS
5700002163
26PF5320
LCD TV
 
22-Nov-10
MEERU COMPANY
7912227
NO STATUS
5700003630
32PFL5403/98
LCD TV
 
29-Mar-11
MOHAMED THOLAL
7773418
DWR
5700003658
42TA2800
LCD TV
 
31-Mar-11
GMR
3337289
DWR
5700003658
42PF9966
LCD TV
 
31-Mar-11
GMR
3337289
DWR
5700003817
14PT1582
CTR TV
 
14-Apr-11
FAZEEL
7967006
DWR
5700003873
DVDR3365
DVD RECORDER
 
18-Apr-11
MAADHU
7781653
DWR
5700004156
HTS3500S
MINI THEATER SYS
 
11-May-11
AHMED RASHEED
7784815
DWR
5700004390
VDP5286K
DVD RECORDER
 
31-May-11
SHIFULLA WASEEM
7777468
DWR
5700004377
19PFL3403/98
LCD TV
 
1-Jun-11
EDWIN
75686860
DWR
5700004412
32PFL3605/98
LCD TV
 
6-Jun-11
AHMED SAFUWATHULLA
7635853
DWR
5700005172
PET831
LCD PORTABLE DVD PLAYER
 
4-Aug-11
ALI RAZEEN
9922692
DWR
5700005299
MCD388-98
MIDI HIFI SYS
 
15-Aug-11
IBRAHIM WAHEED
7796045
DWR
5700005563
HTS3371
MINI THEATER SYS
 
13-Sep-11
MOHAMED FAYAZ
7678725
DWR
5700005724
SF-980
CRT TV
 
27-Sep-11
NAASHID
9922840
DWR
5700006199
34PT8845
CRT TV
 
12-Nov-11
THOHA
7772450
DWR
5700006700
26TA1680
LCD TV
 
26-Dec-11
SHINAN
7786547
DWR
5700006923
CP-R555
PROJECTORS
 
11-Jan-12
VILUREEF COMPANY
7853442
DWR
5700006972
26TA1600
LCD TV
 
16-Jan-12
MOHAMED MUSLIM
7991323
DWR
5700008558
42PFL3605
LCD TV
 
11-Jun-12
IBRAHIM ADHIL
7973365
DWR
5700009565
SPU42PT3
LCD TV
 
9-Sep-12
IBRAHIM LATHEEF
7776930
DWR
5700010383
HCD-HPX11D
SONY HI-FI SYS
 
13-Nov-12
AHMED SHAHEER
7771108
DWR
5700010463
42PD7300TA
PLASMA TV
 
20-Nov-12
MOHAMED
7783574
DWR
5700010494
DVP3560K/98
CRT TV
 
21-Nov-12
ALI RASHEEDH
7907999
DWR
5700010570
CPX1
PROJECTORS
 
27-Nov-12
MADDUVVAREE SCHOOL
7788063
DWR
5700011164
32PFL5403/98
LCD TV
 
7-Jan-13
MOHAMED
7709446
DWR
5700011167
CP-X400
PROJECTORS
 HA02361(10002685)/HA02302(10027196)
7-Jan-13
MNDF/MUJUTHABA
7775224
DWR
5700011511
L32N03A
LCD TV
 
27-Jan-13
SUJAH
7982897
DWR
5700011600
HTS3366/98
LCD PORTABLE DVD PLAYER
 
31-Jan-13
AHMED MOOSA
7912425
DWR
5700011682
MX5700D/21R
LCD PORTABLE DVD PLAYER
 
4-Feb-13
ISMAIL MOHAMED
7857878
DWR
5700012277
C21-F800S
CRT TV
 
11-Mar-13
NIYAZ
7905388
DWR
5700012715
42PFL3605/98
LCD TV
 
8-Apr-13
MOHMED AFSAL
9922868
DWR
5700013375
HTS3530/98
MINI THEATER SYS
DECORDER BRD 996510037433
25-May-13
MOHAMED AFSAAM
9924281
COMPLETED
5700013818
HTS3510/98
HOME TEATER SYS
DECORDER BRD 996510036065
19-Jun-13
AHMED RASHEED
9833070
COMPLETED
5700014030
32PFL3605/98
LCD TV
 
1-Jul-13
VISAM
7406676
DWR
5700014300
HTS3265/98
MINI THEATER SYS
POWER PCB 996510031224
17-Jul-13
HUSSAIN IMAD
778613
COMPLETED
5700014898
L32A02A
LCD TV
 
27-Aug-13
RIYAZ
7788589/7784383
DWR
5700014929
DVP33588K/98
DVD PLAYER
PSU 996510031357
28-Aug-13
AHMED
7787708
COMPLETED
5700015059
47PFL5609/98
LCD TV
 
5-Sep-13
IBRAHIM RASHEED
7783348
DWR
5700015116
CP-X2520
PROJECTORS
 
11-Sep-13
RA.ATOLL EDUCATION CNTR
6580031/7991424
DWR
5700015152
DVDR3455H
DVD RECORDER
 
12-Sep-13
ZADHY
7778949
DWR
5700015406
UM-A700
D CORDER
 
28-Sep-13
AHMED
7695997
DWR
5700015499
21PT5006/69
CRT TV
 
3-Oct-13
JAUFAR ABOOBAKU
7832707
DWR
5700015649
CAM100PK/00
CAMCODER
 
13-Oct-13
FAHUMEE
7945559
DWR
5700016043
32LD380TA
LCD TV
 
18-Nov-13
SHAHUDHY
7635963
DWR
5700016148
21PT8868/94
CRT TV
 
23-Nov-13
MOHMED NASEEM
9938980
DWR
5700016384
LS32S02A
LCD TV
 
7-Dec-13
AHMED SHAHABAD
7910215
DWR
5700016588
19PFL3403/98
LCD TV
 
18-Dec-13
ZUHAIRA
7737202/7494549
DWR
5700016626
L32N03A
LCD TV
 
21-Dec-13
RIZNEE
7772856
DWR
5700016710
52PFL9606H
LCD TV
 
25-Dec-13
YOOSHAU SAEED
7778300
DWR
5700016843
UM-A700
MEDIA STATION
 
5-Jan-14
MOHAMED WAHEED
7752803
DWR
5700016886
HT3276/98
HOME TEATER SYS
 
7-Jan-14
MAAHIR
9697243
DWR
5700016905
DVDR3455H/97
DVD RECORDER
 
9-Jan-14
AKRAM
7710684
DWR
5700016955
42PF7320/98
PLASMA TV
 
12-Jan-14
SHIFAZ
7784664
DWR
5700017055
BDP3100/98
BLUE-RAY DISC PLAYER
 
19-Jan-14
AKRAM
9999572
DWR
5700017183
25PT4323/69S
CRT TV
 
27-Jan-14
MOHAMED AHMED
7925165
DWR
MEMO NUM
MODEL
SPARE USED
RECIVED
CUSTOMER NAME
CONTACT NUMBER
STATUS
5700013803
HP2030
ARMATURE/FIELD/CB-419/CHUCK
6/19/2013
RAOOF
7638579
COMPLETED
5700015223
BO3710
ORING/FOOT/PAD COMPLEATE
9/17/2013
JUMAIRA VITTAVARU
7986184
COMPLETED
5700015459
N1900B
 
9/30/2013
AYYA
7779293
DWR
5700016199
MT602
ARMATURE
11/26/2013
ANBUL
7711857
COMPLETED
5700016202
DP4700
CHUCK
11/26/2013
HASSAN
7549424
COMPLETED
5700016202
BO4556
PAD COMPLETE
11/26/2013
HASSAN
7549424
COMPLETED
5700016202
9500NB
 
11/26/2013
HASSAN
7549424
DWR
5700016272
8450-DRILL
 
12/1/2013
HUSSAIN MOHAMED
7852664
DWR
5700016286
N1900B
 
12/1/2013
IBRAHIM RASHEED
7768397
DWR
5700016299
BO3710
 
12/2/2013
ASCON BUILDERS
7916599
DWR
5700016304
3620
 
12/2/2013
IBRAHIM
7917339
DWR
5700016309
RICE COOKER
SERVICED BY SINAAN
12/2/2013
FAZAAL
7790102
DWR
5700016383
6510LVR
 
12/8/2013
TAG CONSTRUCTION
7910837
DWR
5700016383
DP4700
 
12/8/2013
TAG CONSTRUCTION
7910837
DWR
5700016414
DF0330D
 
12/8/2013
AIRPORTS COMPANY
7785979
DWR
5700016422
DP4700
 
12/8/2013
CONTEC PVT LTD
9996012
DWR
5700016462
9553NB
 
12/11/2013
WOOD INVESTMENT
7777718
DWR
5700016475
3600H
 
12/12/2013
SANDY MALDIVES
7476635
DWR
5700016475
DP4700
 
12/12/2013
SANDY MALDIVES
7476635
DWR
5700016475
DP4700
 
12/12/2013
SANDY MALDIVES
7476635
DWR
5700016475
HR2070
ARMATURE/FIELD/CB-419/BRUSH HOLDER
12/12/2013
SANDY MALDIVES
7476635
COMPLETED
5700016475
HP2050
 
12/12/2013
SANDY MALDIVES
7476635
DWR
5700016475
MAKITA DRILL
 
12/12/2013
SANDY MALDIVES
7476635
DWR
5700016475
9500NB
 
12/12/2013
SANDY MALDIVES
7476635
DWR
5700016489
MT952
 
12/12/2013
MOHAMED NAZEER
9691697
DWR
5700016494
BO3700
ARMATURE/SWITCH
12/14/2013
HUSSAIN SHIFAZ
7627659
COMPLETED
5700016507
MT954
 
12/14/2013
SHAREEF
9889897
DWR
5700016522
MAKITA ROUTER
 
12/15/2013
SANDY ISLAND MALDIVES
7476634
DWR
5700016528
HR2450
 
12/15/2013
MILLION TRADING
7998301
DWR
5700016593
HR2440
 
12/18/2013
ABDULLA MAAHID
7776397
DWR
5700016649
9523NB
 
12/22/2013
ABDUL GAADIR HASSAN
7750392
DWR
5700016689
N1901B
 
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
DWR
5700016689
N1900B
ARMATURE/6000LLB/608LLB/CB-51
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
COMPLETED
5700016689
MT954
ARMATURE/6000LLB/227448-3/227449-1/PWR-S-CORD
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
COMPLETED
5700016689
MT954
ARMATURE/6000LLB
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
COMPLETED
5700016689
MT958
ARMATURE/629LLB/FIELD/CB-411
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
COMPLETED
5700016689
BO3700
ORING/FOOT
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
COMPLETED
5700016689
BO3700
ORING/FOOT/6002LLB/CB-85
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
COMPLETED
5700016689
BO3700
 
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
DWR
5700016689
DP4700
SWITCH
12/24/2013
BAHAAREY
7913547
COMPLETED
5700016693
9523NB
 
12/24/2013
AHMED NASHIDH
9741165
DWR
5700016737
6723D
 
12/29/2013
SALEEM
9947171
DWR
5700016904
6510LVR
ARMATURE/FIELD/CB-85
1/9/2014
ZAHEEN
7901208
COMPLETED
5700016947
6300NB
 
1/12/2014
FILIDHOO ISLAND RESORT
7775843
DWR
5700016947
3620
 
1/12/2014
FILIDHOO ISLAND RESORT
7775843
DWR
5700016947
4340CT
 
1/12/2014
FILIDHOO ISLAND RESORT
7775843
DWR
5700016947
BO4540
 
1/12/2014
FILIDHOO ISLAND RESORT
7775843
DWR
5700016947
6280D
CHUCK/SWITCH/DC-MOTOR
1/12/2014
FILIDHOO ISLAND RESORT
7775843
COMPLETED
5700017046
MT810
 
1/19/2014
VILUNOO DHIRUN
9705878
DWR
5700017059
9556NB
 
1/19/2014
ABDULLA ZIYAD
9793600
DWR
5700017063
MT954
ARMATURE-517439-5/6000LLB
1/20/2014
HUSSAIN SHIFAZ
7742446
COMPLETED
5700017078
9500NB
ARMATURE/FIELD/CB-411/6000ZZ/152675-2/156448-5
1/20/2014
ABDULLA ZAHIR
7793600
COMPLETED
5700017101
WT-P105 SS
HITACHI PUMP
1/22/2014
AHMED NIYAZ
7774684
DWR
5700017116
GA4030
 
1/22/2014
MOHAMED SINAAN
9875643
COMPLETED
5700017240
3620
 
1/30/2014
MOHAMED
7601244
DWR
15 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ