މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރޕޯޓް ޕޯސްޓް ޝޮޕްގައި ބެހެއްޓުމަށް ރެކެއް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިކުންފުނިން ދައްކާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް އެއަރޕޯޓް ޕޯސްޓް ޝޮޕްގައި ބެހެއްޓުމަށް ރެކެއް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 ސެޕްޓެންބަރު 2014ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގގެ 5ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 02 އޮކްޓޫބަރު 2014ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.                                       

                              23 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

18 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ