ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަގުން މުދާ އުފުލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އަށް ބޭނުންވާ މުދާ، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަގުން 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އުފުލައިދޭނެ ފަރާތެއް (ދޯނި/ބޯޓު) ހޯދަން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެސްޓީއޯ ހެޑްއޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 އޮކްޓޫބަރު 09 ވަނަ ދުވަހުގެ 1100އަށް އަންދާސީހިސާބު އެސްޓީއޯ ހެޑްއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑި ޖެހިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯން: 3344262، 3344196

ފެކްސް: 3344633

އީމެއިލް: contracting@stomaldives.net

27 ޛުލްޤަޢިދާާ 1435

22 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ