ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ. ކެންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކުރުމާބެހޭ

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު 2014/24/BAHފ (02/09/2014) ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުންކަމަށްވާތީއާއި އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް، ނުވަތަ ބ. ކެންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ސިޓީއަކާއެކު ފޮނުވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

22  ޛުލްޤަޢިދާ 1435

17 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ