ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ މިހިނގާ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 11 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް، 4 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

08 ޖޫން 2014
ހޯދާ