ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު ގަޑިތަކާއި ބެހޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މި މާރޗް މަހުގެ 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މި މާރޗް މަހުގެ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފައިވީ ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި މި ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަން ލިބިގެން ދާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މި ދުވަސްތަކުގައި މި ބަނދަރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި އަކީ ހެނދުނު 07:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު 14:00 އަށެވެ.

     ވީމާ، ބަނދަރުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ