ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގަމުންދާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބޯފެން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

                         ނަންބަރު: IUL)434-PRC/434/2020/43)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

      މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގަމުންދާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބޯފެން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން، 12 މާރިޗް 2020ގައި، ކުރެވުނު ނަމްބަރު: IUL)434-PRC/434/2020/41) އިޢުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 3 ފަރާތުން ވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ތަފްސީލް

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

30 މާރިޗް 2020

ހޯމަ

11:00 (މެންދުރުކުރި)

 

     އަދި މިއެޖެންސީގެ ރިސެޕްޝަންއިން ވެސް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

 

19 މާރިޗު 2020
ހޯދާ