ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންސީ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-22

  

އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންސީ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

 

                            މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގެ ދަށުން ށ.މިލަންދޫ އަދި އދ.މާމިގިލީގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައވާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަދަން ބޭނުންވާ "އެންވައިރޮމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް" (އީ.އައި.އޭ) އަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ހިދުމަތް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް މި އިޢުލާން އާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

                            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 މާރިޗު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 މި އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 3339060

                            މެއިލް : procurement@rdc.com.mv

                           

                            18 މާރިޗު   2020

 

 

 

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ