މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމާއި ޕިކަޕް ދަތުރުތައް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމާއި ޕިކަޕް ދަތުރުތައް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:  (IUL)23-OAA/23/2020/78 (17 މާރިޗު 2020) އިއުލާން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މިއުލާންނުގެ  ޕްރީބިޑް ސެޝަން ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި ޕްރީބިޑް ސެޝަން އޮންނާނެ ތާރީޚް ފަހުން އިއުލާންކުރާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

23 ރަޖަބު 1441

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ