މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، 19 އިން 26 މާރިޗު 2020 އަށް ސަރުކާރު ބަންދު ވުމާއި ގުޅިގެން، މި ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ދުވަސްތަކަކީ 19، 23 އަދި 26 މާރިޗް 2020 ގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މި އޮތޯރިޓީން އާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

  • ބޭންކިންގޚިދުމަތް (ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެޚިދުމަތް): ހެނދުނު 09:30 އިން 11:30 އަށް.
  • (ވަކިލާރި ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެޚިދުމަތް): ހެނދުނު 09:30 އިން 11:00 އަށް.
  • ޖެމްސް ބޭނުންނުކުރާ އިދާރާތަކާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ inward.docs@mma.gov.mv މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ