މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް 50 (ފަންސާސް) އިންޑޯ ޕްލާންޓް، ޕޮޓާ އެކު ފޯރުކޮށްދީ 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް 50 (ފަންސާސް) އިންޑޯ ޕްލާންޓް، ޕޮޓާ އެކު ފޯރުކޮށްދީ 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަންކުރި ނަންބަރު IL-PRC/2020/10 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ، އެއިޢުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

18 މާރިޗު 2020

ބުދަ

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

25 މާރިޗު 2020

ބުދަ

11:00

 

މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   

11 މާރިޗު 2020
ހޯދާ