ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ ތުރާކުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޕޯރޓިކޯ ހެދުމާއި ބެހޭ

އިއުލާން

ހއ ތުރާކުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޕޯރޓިކޯ ހެދުމާއި ބެހޭ 

                 ހއ ތުރާކުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޕޯރޓިކޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

                 ވީމާ މިހޮސްޕިޓަލުންނާއި ހއ ތުރުކާނު ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ދޭ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް 

ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13.00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ތުރާކުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް 

ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 މާރިޗު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13.00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ތުރާކުނު

ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                 އަދި ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި، 

ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ