ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާވަރުލު އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު މަޤާމުތަކުގެ މާކްސް ޝީޓު އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

 

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު މަޤާމުތަކުގެ މާކްސް ޝީޓު އާންމުކުރުން

 

   މާވަރުލު އެއަރޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ޢިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޢިއުލާންތަކުގެ މާކްސް ޝީޓު  މިޢިއުލާނާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

 

#

މަޤާމް

ޢިއުލާން ނަންބަރު

ތާރީޚް

1

ސުޕަވައިޒަރ

IUL)448-ASS/1/2020/12)

02 ފެބްރުއަރީ 2020

2

މަސައްކަތު

IUL)448-ASS/1/2020/13)

02 ފެބްރުއަރީ 2020

3

މަސައްކަތު

IUL)448-ASS/1/2020/14)

02 ފެބްރުއަރީ 2020

09 މާރިޗު 2020
ހޯދާ