ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ.ފެހެންދޫއިން 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުން ހިފޭނެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

ބ.ފެހެންދޫއިން 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުން ހިފޭނެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

ޝަރުތުތައް:

  • 01 ކޮޓަރި ފާހާނައާއި އެކު، ނުވަތަ 1 ކޮޓަރީގެ ވަކި އެޕަރމަންޓް
  • ފަރުނީޗަރާއި، ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހިމެނޭހެން ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް ހުރުން 
  • ކުނި އުކާލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން
  • ކުލި : 3000ރ (ތިންހާސް ރުފިޔާ) އާއި 6000ރ (ހަހާސް ރުފިޔާ) އާއި ދެމެދު  
  • ތަން ކުއްޔަށް ނަގަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް: 15 މާރިޗް އިން ފެށިގެން 02 ( ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗް 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އަގު ކަރުދާސް އަދި، ތަނުގެ ފޮޓޯ info@stomaldives.net އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަގުތަކާއި، ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމަށްމަށްފަހު އެސްޓީއޯއިން ހިޔާރުކުރާ ފަރާތަކާއިއެކު 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް ހެދި ޢަމަލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.   

05 މާރިޗް 2020

 

05 މާރިޗު 2020
ހޯދާ