ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާވަރުލު އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ 2 ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

           މާވަރުލު އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ 2 ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 09 މާރިޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް (ވެލާނާގެ، 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި ޢިއުލާންއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި ޢިއުލާންއާއިއެކު ގެޒެޓްގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ

   އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3323776 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

02 މާރިޗު 2020
ހޯދާ