މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް 50 (ފަންސާސް) އިންޑޯ ޕްލާންޓް، ޕޮޓާ އެކު ފޯރުކޮށްދީ 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް 50 (ފަންސާސް) އިންޑޯ ޕްލާންޓް، ޕޮޓާ އެކު ފޯރުކޮށްދީ 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

04 މާރިޗު 2020

ބުދަ

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

11 މާރިޗު 2020

ބުދަ

11:00

 

މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  

26 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ