މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖެއިން މިހާރު ފެނިފައިވާ ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެވޭ ވެކްސިންގ ދިނުމަށްފަހު ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ

 

 

އިޢުލާން

 

 

 

 ރާއްޖެއިން މިހާރު ފެނިފައިވާ ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެވޭ ވެކްސިންގ ދިނުމަށްފަހު ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ " ސަޕްލިމެންޓްރ އިމިއުނައިޒޭޝަން ކާރޑް " ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 13  ފެބްރުއަރީ 2020  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 17 ފެބްރުއަރީ 2020  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 09:00 އިން 13:30 އާއި ދޭތެރޭ މި މިނިސްޓްރީގެ (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ، ސޯސަންމަގު) ރިސެޕްޝަން އަށް ވަޑައިގެން ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިއުލާނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗްމަންޓްގައި ގެެޒެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި 18 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ  ދުވަހު ހެނދުނުު 9:30 ށް ގައި ޕްރީބިޑް ސެޝަންއެއް މި މިނިސްޓްރީި (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ، ސޯސަންމަގު) ގައި އޮންނާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 20  ފެބްރުއަރީ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30ގައި މި މިނިސްޓްރީ (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ، ސޯސަންމަގު) ގައެވެ.

 

މިއިއުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ 17 ފެބްރުއަރީ  2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނުު 09:30 ކުރިން procurement@health.gov.mv އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ރެޖިސްޓަރ ކުރަން ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވަޑައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމަވެ.

 

19 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

 

 

13 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ