އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓްސަލް މުބާރާތް - 2020

ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، މިރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް 2020 މާޗް 07 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އަދި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް، ފެންފުށީ ކައުންސިލް އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވުމާއެކު، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ޓީމްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް  ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މެނޭޖަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް 2020 މާޗް 01 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލް އަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މުބާރާތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7853133 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.  

13 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ