ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭން މަރާމާތުކުުރުން

މިއިދާރާއިން މައިގަޑުތަކެތި ދިނުމުން މިއިދާރާގެ ވޭން މަރާމާތު ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް އެދިލައްވާފަރާތްތަކުން 24 ފެބުރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، ވޭން ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބެއްލެވުމަށްފަހު 27 ފެބުރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ:   (IUL)239-AHRI/239/2020/4 ( 29 ޖެނުއަރީ 2020 ) އިޢުލާނާގުޅިގެން  އެއްފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

 

               19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441 

              13 ފެބުރުއަރީ 2020

 

 

 

                         ރިޟުވާން ޢަބްދުﷲ

                     ތ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

13 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ