ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުން

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް 16 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކައުންސިލުން ދެމުންދާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން ދާނީ B ޒޯނުގެ ލައިސަންސް ކަމުގައިވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

ތިޔަރީ ޓެސްޓު

ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް

ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ 9:30 ން 10:00

ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ 11:00 ން 12:00 އަށް

 

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮން އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ