ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. މާފުށިން 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

ކ. މާފުށިން 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

ޝަރުތުތައް:

  • ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުން ހިފޭނެ ތަނެއް ކަމުގައިވުން
  • ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް, ފާހާނާ އާއި އެކު 1 ކޮޓަރި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހެދިފައިވުން
  • ކަރަންޓް އަދި ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން
  • ތަން ކުއްޔަށް ނަގަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް: 01 މާރިޗު އިން ފެށިގެން 02 (ދޭއް)  އަހަރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

 

 ވީމާ، ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  13 ފެބުރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން އަގު ކަރުދާސް އަދި، ތަނުގެ ފޮޓޯ   info@stomaldives.net އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަގުތަކާއި، ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމަށްމަށްފަހު އެސްޓީއޯއިން ހިޔާރު ކުރާފަރާތަކާއިއެކު 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އަމަލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.   

10 ފެބުރުއަރީ 2020

10 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ