ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑްސެންޓަރުން ހުސްވެފައިވާ ބްލޮކް 02-05 ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ

އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑްސެންޓަރުން ހުސްވެފައިވާ ބްލޮކް 02-05 ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ

 

  އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑްސެންޓަރުން ހުސްވެފައިވާ ބްލޮކް 02-05 ކުއްޔަށް ދޭން ބޭނުންވެއެވެ.

        ވީމާ، މިތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 13 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑްސެންޓަރ 2ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބްލޮކް 02-05 އަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު،  20 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ހެޑް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

       މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ޚާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

15 ޖުމާދުލް އާޚިރު 1441

09 ފެބުރުއަރީ 2020

09 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ